חברת ניוטון חיפוש פטנטים בע"מ ח.פ. 513901512 ו/או Patentest Inc ביחד ולחוד (להלן "החברות") מצהירות בזאת כלפי   ישראל ישראלי מרחוב הרצל 1, הרצליה (להלן: "הלקוח"), כי ידוע להן שבמהלך התקשרותן עם הלקוח, יתכן כי יחשפו בפני עובדיהן ו/או יגיעו לידיעתם מידע של הלקוח וכי ידוע להן כי המידע הינו מנכסיו העיקריים והחיוניים ביותר של הלקוח.
"מידע" - משמעו בכתב התחייבות זה כל המידע והידע, אשר מצויים כעת ו/או שימצאו בעתיד בידי החברות, הקשורים ו/או הנוגעים בדרך כלשהי להמצאה שתתואר בטופס הזמנה מספר PTID123456 מיום 21 במרץ 2019 .
מידע בכתב התחייבות זה אינו כולל את המידע והידע המצויים ברשות הכלל ביום 21 במרץ 2019 ו/או מידע וידע שיגיעו לרשות הכלל ושלא כתוצאה מגילוי או העברה בלתי מורשית של המידע על ידי החברות.

לפיכך החברות מצהירות ומתחייבות כדלקמן:
לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע לרשותן בעל-פה, בכתב ו/או בכל צורה ו/או בכל מדיה אחרת, במסגרת התקשרות זו, בין במישרין או בעקיפין, לרבות מידע שנוצר על ידי ו/או מידע שהגיע לידיהן מאחרים הקשורים במישרין או בעקיפין ללקוח, למעט שימוש הנדרש לצורך ביצוע המשימה שהוטלה עליהן במסגרת התקשרות זו ואשר נעשה עבור הלקוח ולטובתו בלבד.
לא למסור ו/או להעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר, חומר גלם, מוצר, חלק ממוצר, מסמך, דיסקט, ו/או מידע, כהגדרתו לעיל, השמור במדיה אחרת, ולא לעשות כל שימוש, לרבות שיכפול, ייצור, מכירה, העברה, חיקוי והפצה, שינוי העתקה, במידע כולו או מקצתו, למעט שימוש הנדרש לצורך ביצוע המשימה שהוטלה עליהן במסגרת התקשרות זו ואשר נעשה עבור הלקוח ולטובתו בלבד.
לדאוג לכך שכל אחד מן העובדים אשר תהיה לו גישה למידע יתחייב על סודיות בכתב קודם למתן אפשרות הגישה.